Motto Guang Hang Fo Thang

 motto_guanghang

不 比 較

Pu Pi Ciao

Jangan Membanding banding kan

不 計 較

Pu Ci Ciao

Jangan Perhitungan

不 亂 叫

Pu Luan Ciao

Jangan Sembarang Bicara

鞠 躬 問 好

Cii Kong Wen Hao

Memberi Hormat dan Menyapa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s